Yomex Logo

1      ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪТУВАНЕ

1.1.  Записване по програма, предлагана от Йомекс, може да се осъществи на място в офиса на агенцията, чрез нашия сайт (www.yomexbg.com) по телефон, факс или имейл. Резервация се счита за валидна след попълване на бланка за записване, подписване на договор и внасяне на депозит.

 

2      ПЛАЩАНИЯ

2.1.  Плащането се извършва в лева, по курса на БНБ за деня! Плащания се приемат в брой, с дебитна/кредитна карта или по банков път по сметка на ТУРОПЕРАТОРА:

Уникредит Булбанк

IBAN в лева: BG34 UNCR 7000 1503 9330 48

IBAN в евро BG13 UNCR 7000 1503 9359 48

BIC – UNCRBGSF.

2.2.  Депозитът е в размер от 30% до 50% от общата пакетна цена, освен ако не е упоменато друго в бланката за записване на ТУРОПЕРАТОРА. КЛИЕНТЪТ внася депозита в момента на подписване на този договор, ако не е упоменат друг срок в бланката за записване на ТУРОПЕРАТОРА.

2.3.  Окончателно плащане: 10 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго в Бланката за записване на ТУРОПЕРАТОРА.

2.4.  Цената може да бъде променена едностранно от ТУРОПЕРАТОРА  в случай на промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото; размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси; обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на тръгване или при възникване на обективни обстоятелства независещи от ТУРОПЕРАТОРА.

 

3      ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

3.1.  ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:

3.1.1. Да предостави на КЛИЕНТА туристическа услуга срещу заплащане, по реда и условията, посочени в настоящия договор.

3.1.2. Да осигури на КЛИЕНТА задължителна медицинска застраховка за пътуванията извън страната по стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави на КЛИЕНТА оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.

3.1.3 По искане на КЛИЕНТА да го застрахова (срещу допълнително заплащане, по съответните официални тарифи на представляваното от ТУРОПЕРАТОРА застрахователнo дружествo) от други рискове по време на пътуването.

3.2.  ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена застраховка ‘Отговорност на ТУРОПЕРАТОРА’ по чл. 42 от ЗТ със със застрахователно дружество “Кю Би И”. Сертификатът към застрахователната полица е с номер 204650100065/22.10.2009 г. и е изложен на видно място в офиса на ТУРОПЕРАТОРА.

3.3.   ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако КЛИЕНТЪТ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако КЛИЕНТЪТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове следващи плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

3.4.  КЛИЕНТЪТ се задължава:

3.4.1 При пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.

3.4.2. Ако КЛИЕНТЪТ е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

3.4.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристически услуги.

3.4.4. Да спазва законите на страната, за която пътува.

3.4.5. КЛИЕНТЪТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.

3.5.  КЛИЕНТЪТ има право:

3.5.1. В срок до 20/10 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето освен в случаите, когато поради изисквания на превозвачите е невъзможно смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице.

 

4      ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ

4.1.  В случай на неизпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на КЛИЕНТА надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на ТУРОПЕРАТОРА в тези случаи е до 100% от стойността на тези услуги. 

4.2.  Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения. 

4.3.  ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на КЛИЕНТА всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи. 

4.4.  ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред КЛИЕНТА в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно: 

4.4.1. При забавяне на самолетни полети и/или автобусни превози по технически или метеорологични причини;

4.4.2. Анулация или прекъсване на пътуването по лични причини на КЛИЕНТА

4.4.3. Загуба или повреда на багажа по време на пътуването

4.4.4. отказ на упълномощените органи да издадат виза на КЛИЕНТА

4.4.5. недопускане от страна на митнически и гранични служби КЛИЕНТЪТ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения

4.4.6. при форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

4.5.   Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

4.5.1.  КЛИЕНТА

4.5.2.  действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора

4.5.3. непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

4.6.   Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някои от съществените клаузи на настоящия договор, той е длъжен да уведоми КЛИЕНТА. КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от ТУРОПЕРАТОРА. КЛИЕНТЪТ декларира, че посочените от него в договора телефони, факс, e-mail действително могат да бъдат използвани от ТУРОПЕРАТОРА при необходимост.

4.6.1. При постигане на съгласие между страните, към настоящия договор се сключва допълнително писмено споразумение.

4.6.2. В случай, че КЛИЕНТЪТ не приеме промените, ТУРОПЕРАТОРЪТ му предлага друга туристическа услуга от същото или по-високо качество или от по-ниско, като в последния случай ТУРОПЕРАТОРЪТ дължи възстановяване на разликата от уговорената и платената преди промяната цена.

4.6.3. Ако КЛИЕНТЪТ не приеме предложеното, той може да се откаже от договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като ТУРОПЕРАТОРЪТ му възстановява платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на транспортното средство /самолет, автобус/, хотел или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа без промяна на цената не се счита за значителна промяна на договора.

В случай, че увеличението на цената на предложения пакет се дължи на причини, за които Туроператора не носи отговорност и това увеличение настъпи до 5 дни преди датата на пътуването, ако цената не е увеличена с повече от 10 %, Потребителят се задължава да я приеме, а в случай на отказ Туроператорът извършва анулиране на пътуването, като платените до момента суми от страна на Потребителя не подлежат на възстановяване.

4.7.   В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:

4.7.1. при пътуване в чужбина

а) до 60 дни преди датата на пътуването – без неустойки

б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита

в) от 29 до 15 дни преди датата на пътуването – 50 % от общата стойност на пътуването

г) от 15 до 10 дни преди датата на пътуването – 80 % от общата стойност на пътуването

д) по – малко от 10 дни преди датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването.

4.7.2. при пътуване в страната

а) до 20 дни преди датата на пътуването без неустойки

б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита

в) от 13 до 7 дни преди датата на пътуването – 50 % от общата стойност на пътуването

г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването – 80 % от общата стойност на пътуването

д) по – малко от 3 дни преди датата на пътуването – 100 % от общата стойност на пътуването

 

5      СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

 5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия договор, КЛИЕНТЪТ се задължава незабавно единствено и само в писмена форма (включително чрез факс, e-mail) да уведоми доставчика на услугите и представител/екскурзовод на Туроператора или обслужващата фирма с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни

5.3. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от Потребителя на място пред Доставчика на услугите и представител/екскурзовод на Туроператора или пред обслужващата фирма, за отстраняване на слабостите.

5.4. В случай, че претенциите на КЛИЕНТА, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, КЛИЕНТЪТ има право да предяви писмено надлежно оформена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА  в срок 3 (три) дни след завръщането си, в офиса на ТУРОПЕРАТОРА. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави: оригиналния екземпляр от настоящия договор; платежен документ (фактура, касов бон); протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма, администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и от самия него;. Без наличието на такъв тристранно подписан протокол или рекламация, КЛИЕНТЪТ не може да предявява каквито и да е претенции към ТУРОПЕРАТОРА.

Забележка: Потребителят трябва да има предвид, че категорията на хотелите и автобусите се определят от оторизираните власти на съответната страна, а не от Туроператора.

 

6      РЕД НА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.1. Всяка една от страните има право да поиска изменение или да прекрати договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен настоящия договор.

6.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършват в писмена форма.

6.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.